Ο χρόνος για όλο τον κόσμο είναι ίδιος.
Όλοι έχουμε 24 ώρες για κάθε μέρα.
Η διαφορά βρίσκεται στο τι κάνει ο κάθε ένας το χρόνο του.