Πίνακας νέων τηλεφώνων Σρατολογικών γραφείων σε μορφή pdf.