Ο ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής


Η εικόνα είναι ελεύθερη σύνθεση, βασισμένη σε πρωτότυπο υλικό,
κυρίως χαρακτικά του 16ου ως 19ου αιώνα


Kατά την περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης η θρησκεία αποτελούσε το βασικότερο ίσως στοιχείο της ταυτότητας των ανθρώπων, κριτήριο κατηγοριοποίησής τους από την πλευρά του κράτους και παράγοντα διαμόρφωσης της καθημερινής τους ζωής.
΄Eτσι, η θρησκεία, εκτός από τη λατρευτική της πλευρά, είχε συνέπειες στη συνύπαρξη των λαών της αυτοκρατορίας. ΄Aλλοτε ήταν παράγοντας ειρηνικής συνύπαρξης, άλλοτε πάλι γινόταν αιτία ή αφορμή σφοδρών συγκρούσεων.