Φόροι εισοδήματος στο εξωτερικό
Ποια χώρα μπορεί να σας φορολογήσει;

Δεν υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες που να ορίζουν πώς πρέπει να φορολογείται το εισόδημα των υπηκόων χωρών της ΕΕ που ζουν, εργάζονται ή διαμένουν κάποιο χρονικό διάστημα εκτός της χώρας τους.

Ωστόσο, η χώρα στην οποία έχετε τη φορολογική σας κατοικία μπορεί συνήθως να φορολογήσει το σύνολο των παραγόμενων παγκοσμίως εισοδημάτων σας, εισπραχθέντων και μη. Σε αυτά περιλαμβάνονται μισθοί, συντάξεις, παροχές, εισόδημα από ακίνητη περιουσία ή από άλλες πηγές, ή υπεραξία από την πώληση περιουσίας, που αποκτήσατε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες σχετικά με τον ορισμό της "φορολογικής κατοικίας". Ωστόσο:

συνήθως θεωρείται ότι έχετε τη φορολογική σας κατοικία στη χώρα όπου διαμένετε πάνω από 6 μήνες τον χρόνο
εάν διαμένετε λιγότερο από 6 μήνες τον χρόνο σε άλλη χώρα της ΕΕ, εξακολουθείτε κατά κανόνα να έχετε τη φορολογική σας κατοικία στη χώρα σας.
Ενημερωθείτε για τους φορολογικούς συντελεστές, τα στοιχεία επικοινωνίας των φορολογικών αρχών, τους ορισμούς της φορολογικής κατοικίας στις χώρες της ΕΕ:

Επιλέξτε χώρα
Διπλή κατοικία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί δύο χώρες να σας θεωρούν φορολογικό τους κάτοικο ταυτόχρονα και να σας ζητούν και οι δύο να καταβάλετε φόρο για το συνολικό σας παγκόσμιο εισόδημα. Ευτυχώς, πολλές χώρες έχουν συνάψει συμφωνίες διπλής φορολόγησηςfrançaisDeutschEnglish, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες για το ποια από τις δύο χώρες μπορεί να αποτελεί τη φορολογική σας κατοικία.

Αν η συμφωνία διπλής φορολόγησης δεν παρέχει λύση ή αν η περίπτωσή σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, απευθυνθείτε στις φορολογικές αρχέςfrançaisDeutschEnglish μίας ή και των δύο χωρών και ζητήστε διευκρινίσεις.

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι / άτομα που αναζητούν εργασία

Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. εάν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος στο εξωτερικό για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή εάν αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό), μπορεί να θεωρείστε φορολογικός κάτοικος της χώρας προέλευσης (και να φορολογείται εκεί το εισόδημά σας), ακόμη κι αν διαμένετε στο εξωτερικό για περισσότερους από 6 μήνες - εάν διατηρείτε τη μόνιμη κατοικία σας στη χώρα σας και οι προσωπικοί και οικονομικοί σας δεσμοί με τη χώρα αυτή είναι πιο ισχυροί. Απευθυνθείτε στις φορολογικές αρχέςfrançaisDeutschEnglish για να ενημερωθείτε σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται στην περίπτωσή σας.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να φορολογηθείτε και στη χώρα υποδοχής: π.χ. να παρακρατεί ο εργοδότης σας φόρους από τον μισθό σας κατά την καταβολή της πληρωμής.

Επιπλέον, είτε εξακολουθείτε να διαμένετε στη χώρα προέλευσης είτε όχι, η χώρα αυτή μπορεί να φορολογεί το εισόδημα που παράγετε σ' αυτήν (π.χ. από ακίνητα).

Σ΄αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν λύσεις για τη διπλή φορολόγηση . Βεβαιωθείτε ότι το εισόδημά σας δεν φορολογείται διπλά όταν δεν είναι απαραίτητο.

Πλασματική φορολογική κατοικία

Σύμφωνα με ορισμένες συμφωνίες διπλής φορολόγησηςfrançaisDeutschEnglish , η χώρα στην οποία αποκτάτε όλο ή σχεδόν όλο το εισόδημά σας πρέπει να σας θεωρεί κάτοικό της για φορολογικούς σκοπούς, ακόμα κι αν δεν ζείτε εκεί. Αυτό το πλασματικό καθεστώς φορολογικής κατοικίας χορηγείται από ορισμένες χώρες στους διασυνοριακούς εργαζομένους .

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, κάθε χώρα εξακολουθεί να έχει ορισμένη ευχέρεια να αποφασίσει τι ποσοστό του εισοδήματός σας μπορεί να θεωρηθεί ως "σχεδόν όλο το εισόδημά σας". Σε κάθε περίπτωση, η χώρα στην οποία αποκτάτε όλο ή σχεδόν όλο το εισόδημά σας, είτε θεωρεί ότι έχετε εκεί τη φορολογική σας κατοικία είτε όχι, είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις με αυτές που παρέχει στους μόνιμους κατοίκους της.

Αν ισχύουν για σας όλες οι απαλλαγές που ισχύουν για τους κατοίκους της χώρας όπου εργάζεστε, δεν μπορεί να περιμένετε ότι θα επωφεληθείτε και από όλες τις απαλλαγές και ελαφρύνσεις που ισχύουν για τους κατοίκους της χώρας όπου διαμένετε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι φορολογικές αρχές επικοινωνούν μεταξύ τους, για να εξασφαλίζουν ότι δεν σας παρέχονται διπλά δικαιώματα και ατέλειες.

Ίση μεταχείριση

Σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, ανεξαρτήτως της χώρας της ΕΕ στην οποία θεωρείται ότι έχετε τη φορολογική σας κατοικία, πρέπει να φορολογείστε το ίδιο με τους υπηκόους της χώρας αυτής και με τους ίδιους όρους. Για παράδειγμα, στη χώρα όπου έχετε τη φορολογική σας κατοικία ή στην οποία αποκτάτε το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σας, πρέπει να δικαιούστε:

τα προβλεπόμενα οικογενειακά επιδόματα και μειώσεις φόρου για δαπάνες φροντίδας τέκνων (ακόμα και εάν οι δαπάνες προέκυψαν σε άλλη χώρα της ΕΕ)
τις προβλεπόμενες φορολογικές εκπτώσεις για τους τόκους ενυπόθηκων δανείων, ακόμη και αν η εν λόγω κατοικία βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ
από κοινού φορολόγηση με τον/την σύζυγό σας, εάν αυτό είναι δυνατόν στην εν λόγω χώρα.
Αν θεωρείτε ότι υφίστασθε διακριτική μεταχείριση, μπορείτε να ζητήσετε εξατομικευμένες συμβουλές.

http://europa.eu/youreurope/citizens...d/index_el.htm